Contact :

Als BORNEM KORFBALCLUB VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

BORNEM KORFBALCLUB VZW t.a.v. Secretariaat - Collegelaan 46a - 2880 Bornem - email: bornem@korfbal.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens :

Uw persoonsgegevens worden door BORNEM KORFBALCLUB VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

  • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van BORNEM KORFBALCLUB VZW
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor club gerelateerde evenemente
  • Het bekomen van subsidiëring door de overheid / gemeente en KBKB

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, alsook deze opslagen, verzamelen en verwerken :

  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email
  • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : rijksregisternummer
  • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, foto

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan verwerkers :

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan verwerkers verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van de internet omgeving - website
  • het verzorgen van de ledenadministratie (o.a. Twizzit, …);
  • het aansluiten bij clubstructuren / federaties zoals KBKB en Sport Vlaanderen

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden :

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

We kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn :

BORNEM KORFBALCLUB VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk zolang u bij de club aangesloten bent.

Uw rechten omtrent uw gegevens :

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten :

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.